Προσωπικό Ατύχημα

Α ποτελεί Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη, η οποία καλύπτει τον κίνδυνο Θανάτου από Ατύχημα και Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων και της Πρόσκαιρης Ανικανότητας από Ατύχημα και της Απώλειας Εισοδήματος.

Full Κάλυψη Εξόδων από Ατύχημα 

Καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα εντός ή εκτός νοσοκομείου από αιτία που οφείλεται άμεσα και αποκλειστικά σε ατύχημα.

 

Πού απευθύνεται;

Απευθύνεται σε κάθε τμήμα της αγοράς και σε όλες τις κατηγορίες πελατών (π.χ. απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας τους, σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά, αλλά και στον αυτοαπασχολούμενο, τον υπάλληλο γραφείου, τον επιχειρηματία, την οικοκυρά, το φοιτητή κ.ο.κ.)

Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της οικογένειας