Αστική Ευθύνη

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες εξασφαλίζουν την εγγυημένη προστασία τους απέναντι σε αξιώσεις τρίτων για οποιοδήποτε ατυχές περιστατικό.

Αστική Ευθύνη

  • Βάσει του νόμου, η ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης. Οι διάφορες οργανώσεις – κέντρα που δρουν υπέρ του καταναλωτή ενισχύουν την τάση για διεκδίκηση τέτοιων αποζημιώσεων.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να επιδιώκει την σταδιακή εφαρμογή της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης σε όλους όσους παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια και το χρήμα.
  • Η εφαρμογή μέτρων διασφάλισης της επιχείρησης έναντι επιχειρηματικών ευθυνών προς το κοινωνικό σύνολο αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία κουλτούρας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ενθαρρύνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία.
  • Η ύπαρξη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Αστικής Ευθύνης για κάθε επιχείρηση θεωρείται αναγκαία για την προστασία του επιχειρηματία σε περίπτωση που θα υποχρεωθεί να πληρώσει για απαιτήσεις τρίτων.

 

Γενική Αστική Ευθύνη 

Σε επαγγελματίες ή ιδιώτες που επιθυμούν κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί από τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους.

 

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη 

Σε επαγγελματίες που επιθυμούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Στους επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος.

 

Ειδικοί Κίνδυνοι 

  • Προστατεύουν μια επιχείρηση από διάφορους εξειδικευμένους κινδύνους που την απειλούν, και  είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της.
  • Η εξέλιξη στο είδος των εμπορικών δραστηριοτήτων και στις εμπορικές συναλλαγές των Επιχειρήσεων επιβάλλει πολλές φορές νέες εξειδικευμένες ασφαλίσεις εξίσου σημαντικές.

Οι ειδικοί κίνδυνοι δίνονται από τη Διεύθυνση Ασφαλίσεων Λοιπών Γενικών Κλάδων και αφορούν την Ασφάλιση Έργων Τέχνης, Ασφάλιση Κλοπής και Εμπιστοσύνης.