Τραπεζικό δίκαιο είναι το ειδικό εμπορικό δίκαιο των εμπόρων και του εμπορίου χρήματος και ισοδυνάμων αξιών, κυρίως πολυτίμων μετάλλων. Παίρνει το όνομά του από το κυριότερο τμήμα του, τους
εμπόρους χρήματος που ονομάζονται τράπεζες, και τις εμπορικές
πράξεις με χρηματικό αντικείμενο που προσιδιάζουν στους εμπόρους
αυτούς και ονομάζονται τραπεζικές συναλλαγές. Στο τραπεζικό δίκαιο
περιλαμβάνονται ιδίως το δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας, το δίκαιο
της τραπεζικής οργάνωσης, οι τραπεζικές συναλλαγές (παθητικού ή
ενεργητικού) και το δίκαιο των ειδικών τραπεζών.

Επίσης, κομμάτι του δικαίου αποτελεί το δίκαιο των τραπεζικών
συμβάσεων και συγκεκριμένα η σχέση τράπεζας και πελάτη, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών, τα
είδη των τραπεζικών λογαριασμών (κοινός, αλληλόχρεος κ.ά.), η
σύμβαση τραπεζικής κατάθεσης, οι πιστωτικές συμβάσεις, οι πράξεις
διενέργειας πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων (πληρωμές χωρίς
χρήμα), η έκδοση και διαχείριση των μέσων πληρωμής (επιταγή,
πιστωτική κάρτα κ.ά.), οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, οι
σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις (leasing, factoring, forfaiting,
venture capital), και οι επενδυτικές υπηρεσίες, όπως η λήψη και
διαβίβαση εντολών, η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η παροχή
επενδυτικών συμβουλών, η φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών
μέσων κ.ά., με βάση και τη νέα νομοθεσία.

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, έχοντας χρόνια εμπειρίας στο Τραπεζικό
Δίκαιο μπορεί να χειριστεί άμεσα, έγκυρα και αποτελεσματικά
οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει στις σχέσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Ρύθμιση Οφειλών

Η Δικηγορική μας Εταιρεία, έχει χειριστεί πληθώρα υποθέσεων
ρύθμισης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων αλλά και εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών αναλαμβάνοντας και την νομική στήριξη
επιχειρήσεων.

  • Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 (Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα)

Από την ισχύ του Νόμου έχουμε χειριστεί μεγάλο αριθμό υποθέσεων
ρύθμισης υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η Εταιρεία μας
αναλαμβάνει τόσο τη διαδικασία Υποβολής Αίτησης, όσο και τη
διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου κατά την εκδίκαση της
προσωρινής διαταγής και κατά τη συζήτηση της αίτησης,

  • Υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
    Οφειλών για τις Επιχειρήσεις)

Η εταιρεία μας με την μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε μεθόδους
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, αναλαμβάνει τη νομική στήριξη
επιχειρήσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) που επιθυμούν να
ενταχθούν στη διαδικασία αυτή. Επίσης, αναλαμβάνουμε την νομική
επεξεργασία της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη της συμφωνίας
αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές, την επιμέλεια και σύνταξη της
συμφωνίας, την επικύρωση αυτής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.
Βασική επιδίωξή μας είναι η διασφάλιση της προστασίας της κατοικίας
των πελατών μας, η ρύθμιση των οφειλών τους με βάση την
πραγματική ικανότητα αποπληρωμής και διαγραφή μεγάλου μέρους
οφειλής.