ΒΒασική πηγή του εμπορικού δικαίου είναι ο Εμπορικός Νόμος (Βασιλικό Διάταγμα της 19 Απριλίου του 1835), ο οποίος θεσπίστηκε επί βασιλείας Όθωνα και βασίστηκε στον περίφημο γαλλικό εμπορικό
κώδικα Code de Commerce, που είχε θεσπίσει με προσωπική επιμέλεια
ο Μέγας Ναπολέων το 1807. Μάλιστα, ο γαλλικός εμπορικός κώδικας
είχε εισαχθεί εθιμικά στην Ελλάδα ήδη πριν από την επανάσταση του
1821 αυτούσιος με το πρώτο επαναστατικό σύνταγμα (Σύνταγμα της
Επιδαύρου της 1.1.1822).

Όμως οι εμπορικοί θεσμοί και οι εμπορικές συναλλαγές ρυθμίζονται και
από πολλούς ειδικούς νόμους.

Το Εμπορικό Δίκαιο, κατά την ελληνική νομοθεσία, όπως αναφέρθηκε
αρχικά αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου αν και πολλές διατάξεις
του έχουν χαρακτήρα Δημοσίου Δικαίου π.χ. περί πτωχεύσεως, ή
διατάξεις που αφορούν Ναυτικό Δίκαιο και αποτελούν εξ αυτού
ιδιαίτερο τμήμα το λεγόμενο “Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο” που ως
νομοθέτημα αποτελεί τον Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Περαιτέρω το Εμπορικό Δίκαιο διαιρείται στους ακόλουθους κύριους
κλάδους:

  • στο Γενικό μέρος, που αναφέρεται γενικά στις εμπορικές πράξεις,
    στους εμπόρους καθώς και στη βιομηχανική ιδιοκτησία.
  • στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών.
  • στο Δίκαιο των Αξιογράφων.
  • στο Ασφαλιστικό Δίκαιο.
  • στο Ναυτικό Δίκαιο και
  • στο Πτωχευτικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλα τα
πεδία του Εμπορικού Δικαίου, από την ίδρυση μέχρι τη λύση της
εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής και σε κάθε κλάδο που εντάσσεται
στο Εμπορικό Δίκαιο. Επίσης, παρέχουμε άμεσα, έγκριτα και
αποτελεσματικά νομικές συμβουλές προκειμένου να είστε πλήρως
ενημερωμένοι για ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν, με σκοπό την
πρόληψη σφαλμάτων.